CONCURSUL NA?IONAL DE POEZIE ( ?I PENTRU COPII ), EPIGRAM?, PROZ?, ESEU, TEATRU, REPORTAJ LITERAR , PICTUR? ?I FOTOGRAFIE ARTISTIC? “DOR de DOR”
SIBIU EDI?IA I-a 2012
În condi?iile integr?rii ??rii noastre în Uniunea European?, unele elemente tradi?ionale ale mediului s?tesc ?i ale sufletului românului sunt în pericol de a cunoa?te muta?ii sau vor disp?rea. În scopul men?inerii, m?car în memoria crea?iilor artistice a acestui izvor de tr?iri autentice , revista literar? fondat? în urm? cu 7 ani “DOR de DOR”?i ASOCIA?IA PENTRU PROGRESUL ?I DEZVOLTAREA SPIRITULUI RURAL condus? de scriitorul Marin Toma organizeaz? cu sprijinul Consiliului jude?ean SIBIU ?i a Centrului Jude?ean Pentru Conservarea ?i Promovarea Tradi?iilor Na?ionale SIBIU , Concursul Na?ional de Poezie, Proz?, Teatru, Reportaj literar, Eseu, Epigram?, Pictur? ?i Fotografie artistic? cu generoasa tem? ”UNIVERSUL SATULUI ROMÂNESC,,. La acest concurs pot participa creatori din întreaga ?ar?, indiferent de vârst?, membri ?i nemembri unor uniuni de crea?ie, membri ai Uniunii Scriitorilor ?i din diaspora . Comisia de jurizare format? din critici literari ?i de art?, poe?i, scriitori, arti?ti de imagine, va acorda pentru fiecare sec?iune câte trei premii: premiul I, II ?i III ?i men?iune I, II ?i III. Premiile constau în diplome,bani ?i publicarea în revista “Dor de Dor” din luna august .Concuren?ii vor trimite 5 poezii din care una poate fi od?, balad?, gloss?, doin?, 5 epigrame, dou? proze scurte ( pot fi s? satirice), o pies? de teatru , scris? pe maximum 8 pagini în WORD – FONT Arial 11 sau TIMES NEW ROMAN 12 .

Fotografiiile vor aveua dimensiunile 20X30 iar pictorii vor trimite un singur tablou reprezentativ, înso?it de un plic ce va con?ine numele ?i adresa autorului. Lucr?rile pentru concurs se vor expedia pân? la 15 mai 2012 pe adresa : marintoma@gmail.com ;dordedor@gmail.com Rela?ii la telefon: 0231 / 580293 sau 0242/ 643722 / (Marin Toma ?i Doina S?b?deanu). Rezultatele concursului se va publica în presa local? ?i în revista “Dor de Dor” din luna august 2012 .
Faza final? a concursului se va desf??ura la SIBIU în data de 15 iulie 2012. Loca?ia va fi anun?at? din timp.
Din dorin?a noastr? de a men?ine vie flac?ra culturii na?ionale, în limita timpului ?i a mijloacelor de informare,v? rug?m colegial, s? ne face?i public acest cadru concurs. V? mul?umim ?i a?tept?m confirmarea primirii acestui regulament si participaarea dumneavoastr?. Cu respect- Marin Toma ?i Doina S?b?deanu
Not?:
Revista literar? Dor de Dor este organizatoarea a ?ase edi?ii a Concursului Na?ional de Poezie ,, Dor de Dor”?i a editat trei edi?ii ale ANTOLOGIEI DOR de DOR .